Sale!

สรุปชีทราม LAW 3009 (LA 309, LW311) กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมรดก

38฿ 37฿

คำอธิบาย

สรุปชีทราม LAW 3009 (LA 309, LW311) กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมรดก

ประกอบด้วย
ความนำเบื้องต้น
ส่วนที่ 1
บทที่ 1 กองมรดกของผู้ตาย
บทที่ 2 การตกทอดแห่งทรัพย์มรดก
บทที่ 3 สิทธิโดยธรรมในการรับมรดก
บทที่ 4 การแบ่งมรดกและการรับมรดกแทนที่
บทที่ 5 บทบัญญัติพิเศษเกี่ยวกับพระภิกษุและวัด
บทที่ 6 การตกทอดแก่แผ่นดิน
ส่วนที่ 2 การเสียสิทธิในการรับมรดก
บทที่ 1 การถูกกำจัดมิให้รับมรดก
บทที่ 2 การถูกตัดมิให้รับมรดก
บทที่ 3 การสละมรดก
บทที่ 4 การเสียสิทธิโดยอายุความ
ภาคผนวก