Sale!

สรุปชีทราม LAW 4008 (LA 408, LW 402) กฎหมายที่ดิน

39฿ 38฿

คำอธิบาย

สรุปชีทราม LAW 4008 (LA 408, LW 402) กฎหมายที่ดิน

ประกอบด้วย
หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
บทที่ 1 ความหมายและการแบ่งประเภทของที่ดิน
บทที่ 2 สิทธิในที่ดินและหนังสือสำคัญแสดงสิทธิในที่ดิน
บทที่ 3 การโอนที่ดิน
หมวด 2 การออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์
หลักเกณฑ์การออกโฉนดที่ดินฯ ทั้งตำบล
หลักเกณฑ์การออกโฉนดที่ดิน ฯ เป็นการเฉพาะราย
ผู้มีสิทธิขอออกโฉนดที่ดิน
หมวด 3 การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
บทที่ 1 พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจจดทะเบียน
บทที่ 2 การยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
บทที่ 3 การจดทะเบียนการได้มาซึ่่งที่ดินโดยการครอบครอปรปักษ์
บทที่ 4 การขอจดทะเบียนแบ่งแยกที่ดินและการรวมที่ดิน
บทที่ 5 การขอจดทะเบียนเกี่ยวกับมรดก
บทที่ 6 การอายัดที่ดิน