คู่มือสอบนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ปี 63 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
*
*สำหรับสอบเฉพาะตำแหน่งอย่างเดียว
*
*
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ                                                           
*แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                         
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             
*
แนวข้อสอบพ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535
*ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงากระทรวงสาธารณสุข 2556                                          
*ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562                                                                  
*แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562                                                    
*ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553         
*แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย ในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553                                                                        
*แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการพ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2554                                                                             
*ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549                                                                                                               
*แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม ระหว่างประเทศ พ.ศ.2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555                                             
*พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561                                                           
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. 2561                                        
*ความรู้ด้านการบัญชี                                                                                                  
*ความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                           
*แนวข้อสอบ ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                         
*ความรู้ด้านงบประมาณ                                                                                               
*แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน                                                            
*แนวข้อสอบการเงินและบัญชี                                                                                     
*แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบันด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม                                            
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์