คู่มือสอบนักวิชาการพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิชาการพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี63 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ

*แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                     
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             
*พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547                                    
*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6. พ.ศ. 2562                                                                          
*พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540                                                            
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                 
*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                             
*การบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                         
*การควบคุมภายใน                                                                                                     
*การจัดการความรู้                                                                                                     
*การวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                       
*ความรู้ด้านการประสานงาน                                                                                          
*การประกันคุณภาพการศึกษา                                                                                         
*แนวข้อสอบ การประกันคุณภาพการศึกษา                                                                    
*ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย                                                                                      
*แนวข้อสอบเกี่ยวกับการวิจัย                                                                                    
*แนวข้อสอบ การวางแผนงาน  การประสานงาน การบริหารจัดการ                                         
*แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบันด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม                                          
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์