คู่มือเตรียมสอบพนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานบุคคล) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบพนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานบุคคล) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 ปี 63  รูปเล่ม : เย็บแมีกติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2                                                                   
*แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560                                                     
*พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546                           
*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                 
* ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ.2552                                  
*พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551                                                                        
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551                                                         
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                   
*ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและ การเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552                               
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                                 
*พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540                                                               
*แนวข้อสอบพ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.  2540                                                
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555                                               
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555                         
*แนวข้อสอบ การเข้าใจภาษาไทยและการใช้ภาษาไทย                                                                   
*แนวข้อสอบ ข่าวสารบ้านเมืองและเหตุการณ์ทั่วไป                                                             
*แนวข้อสอบ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรมประยุกต์ในงานสำนักงาน           
*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                          
*ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป                                                                                  
*ความรู้ด้านการประสานงาน                                                                                          
*แนวข้อสอบการบริหารงานบุคคล                                                                                 
*แนวข้อสอบการบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 1.                                                                       
*แนวข้อสอบการบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 2.                                                                       
*แนวข้อสอบการบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 3.