คู่มือสอบพนักงานบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ออกใหม่ปี 63 BC-34930

270฿

รหัสสินค้า: KP-34930 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบพนักงานบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ออกใหม่ปี 63 BC-34930 รูปเล่ม: เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
*พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
*ความรู้เกี่ยวกับการบัญชี
*การวางระบบบัญชี
*การจัดทำงบการเงิน และการวิเคราะห์ข้อมูลด้านด้านการเงิน
*ความรู้เกี่ยวกับบัญชีต้นทุน
*การจัดทำบัญชีที่มีลักษณะพิเศษ
*การจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี
*ความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
*แนวข้อสอบระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
*แนวข้อสอบเกี่ยวกับระบบเงินสดย่อย
*แนวข้อสอบเกี่ยวกับการทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
*แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 1.
*แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 2.
*แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 3.
*แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 4.
*แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 5.