คู่มือสอบนักวิชาการปฏิรูปที่ดิน สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ออกใหม่ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิชาการปฏิรูปที่ดิน สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ออกใหม่ปี 63 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม                                                               
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                 
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             
*พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518                                                     
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2532                                                               
*ความรู้เกี่ยวกับกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม                                                             
*ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบงานคลัง                                                                             
*ความรู้เกี่ยวกับบัญชี การเงิน                                                                                        
*ความรู้ด้านการพัสดุ                                                                                                   
*ความรู้ด้านการตรวจสอบใบสำคัญของสำนักงาน                                                                             
*การจัดทำแผนยุทธศาสตร์                                                                                            
*ความรู้ด้านการจัดทำแผนงาน โครงการ                                                                                     
*การวิเคราะห์สินเชื่อ                                                                                                    
*การติดตามและประเมินผล                                                                                           
*การบริหารจัดการและการพัฒนาภาคเกษตรกรรม                                                                  
*แนวข้อสอบความรู้ด้านการพัสดุ                                                                                
*แนวข้อสอบงานคลัง                                                                                               
*แนวข้อสอบบัญชี การเงิน                                                                                         
*แนวข้อสอบแผนงาน โครงการ                                                                                   
*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสินเชื่อ                                                                                  
*แนวข้อสอบการพัฒนาภาคเกษตรกรรม                                                                         
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์