คู่มือสอบนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ปี 2563

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ปี 2563  รูปเล่ม: เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงการคลัง                                                                                     
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
*หลักการประชาสัมพันธ์                                                                                                
*การสื่อสารในยุคดิจิทัล                                                                                                          
*ความรู้ด้านการเขียนข่าว                                                                                              
*การออกแบบสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                              
*การวางกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                   
*การเผยแพร่ผ่าน News Media การประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Media                                             
*ทักษะด้านการประสานงาน                                                                                           
*การสื่อสารระหว่างประเทศ                                                                                           
*การวางแผนโฆษณาประชาสัมพันธ์                                                                                 
*การเขียนโครงการประชาสัมพันธ์                                                                                    
*การประเมินผลการประชาสัมพันธ์                                                                                    
*การสร้างภาพลักษณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                         
*การเรียบเรียงข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                          
*ความรู้ด้านการจัดทำวารสาร                                                                                         
*จรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ์                                                                                   
*แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ                                                                                        
*แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ชุดที่ 1.                                                                         
*แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ชุดที่ 2.                                                                         
*แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ชุดที่ 3.                                                                         
*แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ชุดที่ 4.                                                                         
*แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ชุดที่ 5.