สรุป LAW3002 / LA302 / LW310 กฏหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหุ้นส่วน บริษัท และบริษัทมหาชน

40฿

คำอธิบาย

LAW3002 / LA302 / LW310 สรุปกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหุ้นส่วน บริษัท และบริษัทมหาชน

สารบัญ

บทนำ

หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป

บทที่ 1 สัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท

บทที่ 2 ประเภทของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท

หมวดที่ 2 ห้าวหุ้นส่วนสามัญ

หมวดที่ 3 ห้างหุ้นส่วนจำกัด

หมวดที่ 4 บริษัทจำกัด

สรุปตรงเนื้อหาวิชาและคำบรรยาย มีตัวย่างข้อสอบเก่าประกอบ อ่านเข้าใจง่าย
ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้
– สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ
– สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น
– ชี้จุด ประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ
– ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่

เหมาะสำหรับ
– นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย
– นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย

*
*
*
*
*
* บริการเป็นรูปเล่มและเป็นไฟล์
*
*
*
*
*