สรุป LAW2013 / LA213 / LW213 กฏหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยตั๋วเงินและบัญชีเดินสะพัด

42฿

คำอธิบาย

LAW2013 / LA213 / LW213 สรุปกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยตั๋วเงินและบัญชีเดินสะพัด

สารบัญ

 ส่วนที่ 1  ตั๋วเงิน
 + หมวดที่ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
    – บทที่ 1 ประเภทของตั๋วเงิน
    – บทที่ 2 วิธีการออกตั๋วเงิน
    – บทที่ 3 ความรับผิดตามตั๋วเงิน
    – บทที่ 4 คู่สัญญาในตั๋วเงิน
    – บทที่ 5 ผู้ทรงตั๋วเงิน
 + หมวดที่ 2 ตั๋วแลกเงิน
    – บทที่ 1 การออกและรายการตั๋วแลกเงิน
    – บทที่ 2 การโอนและการสลักหลัง
    – บทที่ 3 การรับรองตั๋วแลกเงิน
    – บทที่ 4 การอาวัลตั๋วเงิน
    – บทที่ 5 การใช้เงินตามตั๋วเงิน
    – บทที่ 6 สิทธิไล่เบี้ยตามตั๋วเงิน
 + หมวดที่ 3 ตั๋วสัญญาใช้เงิน
 + หมวดที่ 4 เช็ค
    – บทที่ 1 ลักษณะของเช็ค
    – บทที่ 2 การยื่นเช็คเพื่อให้ใช้เงิน
    – บทที่ 3 สิทธิและอำนาจหน้าที่ของธนาคาร
    – บทที่ 4 การรับรองเช็ค
    – บทที่ 5 เช็คขีดคร่อม
 + หมวดที่ 5 ตั๋วเงินปลอม
 ส่วนที่ 2 บัญชีเดินสะพัด
สรุปเนื้อหา อ่านเข้าใจง่าย ตรงประเด็น
ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้
– สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ
– สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น
– ชี้จุดประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ
– ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่
เหมาะสำหรับ
– นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย
– นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย