สรุป LAW2012 / LA212 / LW212 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยประกันภัย

48฿

คำอธิบาย

LAW2012 / LA212 / LW212 สรุป กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยประกันภัย

สารบัญ
ข้อความเบื้องต้น
ส่วนที่ 1 บททั่วไป
– บทที่ 1 สัญญาประกันภัย
– บทที่ 2 ผู้ที่เกี่ยวข้องในสัญญาประกันภัย
– บทที่ 3 ส่วนที่เสียในสัญญาประกันภัย
– บทที่ 4 การเข้าทำสัญญาประกันภัย
– บทที่ 5 หน้าที่เปิดเผยข้อความจริง
ส่วนที่ 2 สัญญาประกันวินาศภัย
– บทที่ 1 หน้าที่ของผู้เอาประกันวินาศภัย
– บทที่ 2 สิทธิของผู้เอาประกันวินาศภัย
– บทที่ 3 หน้าที่ของผู้รับประกันวินาศภัย
– บทที่ 4 สิทธิของผู้รับประกันวินาศภัย
– บทที่ 5 การโอนวัตถุที่เอาประกันภัย
ส่วนที่ 3 สัญญาประกันภัยค้ำจุน
ส่วนที่ 4 สัญญาประกันชีวิต
ส่วนที่ 5 อายุความ

สรุปตรงเนื้อหาวิชาและคำบรรยาย มีตัวย่างข้อสอบเก่าประกอบ อ่านเข้าใจง่าย
ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้
– สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ
– สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น
– ชี้จุด ประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ
– ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่

เหมาะสำหรับ
– นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย
– นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย

*
*
*
*
*
* บริการเป็นรูปเล่มและเป็นไฟล์
*
*
*
*
*