สรุป LAW2011 / LA211 / LW303 กฏหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยตัวแทน นายหน้า

42฿

คำอธิบาย

LAW2011 / LA211 / LW303 สรุปกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยตัวแทน นายหน้า

 สารบัญ

+ บทนำ

ส่วนที่ 1 ตัวแทน

+ หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป

บทที่ 1 ลักษณะของสัญญาตัวแทน

บทที่ 2 หลักเกณฑ์การตั้งตัวแทน

บทที่ 3 ขอบอำนาจของตัวแทน

บทที่ 4 ตัวการไม่เปิดเผยชื่อ

+ หมวด 2 หน้าที่และความรับผิดของตัวแทนต่อตัวการ

บทที่ 1 หน้าที่ของตัวแทนต่อตัวการ

บทที่ 2 ความรับผิดของตัวแทนต่อตัวการ

+ หมวด 3 หน้าที่และความรับผิดของตัวการต่อตัวแทน

+ หมวด 4 ความรับผิดของตัวการและตัวแทนต่อบุคคลภายนอก

+ หมวด 5 ความระงับสิ้นไปแห่งสัญญาตัวแทน

+ หมวด 6 ตัวแทนค้าต่าง

ส่วนที่ 2 นายหน้า

 

สรุปตรงเนื้อหาวิชาและคำบรรยาย มีตัวย่างข้อสอบเก่าประกอบ อ่านเข้าใจง่าย
ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้
– สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ
– สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น
– ชี้จุด ประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ
– ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่

เหมาะสำหรับ
– นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย
– นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย

*
*
*
*
*
* บริการเป็นรูปเล่มและเป็นไฟล์
*
*
*
*
*