สรุป LAW2010 / LA210 / LW302 กฏหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยค้ำประกัน จำนอง จำนำ

66฿

คำอธิบาย

LAW2010 / LA210 / LW302 สรุปกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยค้ำประกัน จำนอง จำนำ

สารบัญ

ส่วนที่ 1 ลักษณะค้ำประกัน (Suretyship)

+ บทที่ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป

+ บทที่ 2 ผลก่อนชำระหนี้

+ บทที่ 3 ผลภายหลังชำระหนี้

+ บทที่ 4 ความระงับสิ้นไปแห่งการจำนำ

ส่วนที่ 2 ลักษณะการจำนอง (Mortgage)

+ บทที่ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป

+ บทที่ 2 สิทธิจำนองครอบเพียงใด

+ บทที่ 3 สิทธิหน้าที่ของผู้รับจำนองและผู้จำนอง

+ บทที่ 4 การบังัคบจำนอง

+ บทที่ 5 สิทธิและหน้าที่ของผู้รับโอนทรัพย์สินซึ่งจำนอง

+ บทที่ 6 ความระงับสิ้นไปแห่งสัญญาจำนอง

ส่วนที่ 3 ลักษณะจำนำ (Pledge)

+ บทที่ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป

+ บทที่ 2 สิทธิและหน้าที่ของผู้จำนำและผู้รับจำนำ

+ บทที่ 3 การบังคับจำนำ

+ บทที่ 4 ความระงับสิ้นไปแห่งการจำนำ

สรุปตรงเนื้อหาวิชาและคำบรรยาย มีตัวย่างข้อสอบเก่าประกอบ อ่านเข้าใจง่าย
ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้
– สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ
– สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น
– ชี้จุด ประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ
– ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่

เหมาะสำหรับ
– นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย
– นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย

*
*
*
*
*
* บริการเป็นรูปเล่มและเป็นไฟล์
*
*
*
*
*