สรุป LAW2008 / LA208 / LW 210 กฏหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างแรงงาน จ้างทำของ

52฿

คำอธิบาย

LAW2008 / LA208 / LW 210 สรุปกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างแรงงาน จ้างทำของ
สารบัญ
ส่วนที่ 1 เช่าทรัพย์
– บทที่ 1 บททั่วไป
– บทที่ 2 หลักเกณฑ์การทำสัญญาเช่า
– บทที่ 3 บุคคลหลายคนเรียกเอาทรัพย์สินที่เช่ารายเดียวกัน
– บทที่ 4 การเช่าช่วงและการโอนสิทธิการเช่า
– บทที่ 5 หน้าที่และความรับผิดของผู้ให้เช่า
– บทที่ 6 หน้าที่และความรับผิดของผู้เช่า
– บทที่ 7 อายุความ
– บทที่ 8 ความระงับแห่งสัญญาเช่า
– บทที่ 9 การโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินซึ่งให้เช่า
– บทที่ 10 สัญญาต่างตอบแทนยิ่งกว่าการเช่า
ส่วนที่ 2 เช่าซื้อ
– บทที่ 1 บททั่วไป
– บทที่ 2 ความระงับแห่งสัญญาเช่าซื้อ
– บทที่ 3 ข้อแตกต่างของสัญญาเช่าซื้อ สัญญาเช่าทรัพย์ และสัญญาซื้อขาย
ส่วนที่ 3 จ้างแรงงาน จ้างทำของ
ตอนที่ 1 จ้างแรงงาน
– บทที่ 1 ลักษณะของสัญญาจ้างแรงงาน
– บทที่ 2 หน้าที่ของลูกจ้างและนายจ้าง
– บทที่ 3 ความระงับของสัญญาจ้างแรงงาน
ตอนที่ 2 จ้างทำของ
– บทที่ 1 ลักษณะของสัญญาจ้างทำของ
– บทที่ 2 หน้าที่และความรับผิดของผู้รับจ้างและผู้ว่าจ้าง
– บทที่ 3 ความระงับของสัญญาจ้างทำของ
ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้
+ สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ
+ สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น
+ ชี้จุด ประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ
+ ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุดและตำราเรียนเล่มใหม่
เหมาะสำหรับ
+ นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย
+ นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย