สรุป LAW2005 / LA205 /LW209 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยซื้อขาย เเลกเปลี่ยน ให้

64฿

คำอธิบาย

LAW2005 / LA205 /LW209 สรุปกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยซื้อขาย เเลกเปลี่ยน ให้

สารบัญ

ข้อความเบื้องต้น

ส่วนที่ 1 ลักษณะซื้อขาย

หมวดที่ 1 สภาพและหลักสำคัญของสัญญาซื้อขาย

บทที่ 1 ลักษณะของสัญญาซื้อขาย

บทที่ 2 ทรัพย์สินที่ซื้อขาย

บทที่ 3 บุคคลที่มีสิทธิ์ทำสัญญาซื้อขาย

บทที่ 4 เปรียบเทียบสัญญาซื้อขายกับสัญญาอื่นๆ

บทที่ 5 ประเภทของสัญญาซื้อขาย

บทที่ 6 แบบของสัญญาซื้อขาย

บทที่ 7 หลักฐานที่จะฟ้องร้องบังคับคดีตามสัญญาซื้อขาย

บทที่ 8 การโอนกรรมสิทธิ์

หมวดที่ 2 หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ขาย

บทที่ 1 การส่งมอบและวิธีการส่งมอบ

บทที่ 2 การส่งมอบทรัพย์สินขาดตกบพพร่อง ล้ำจำนวน หรือระคมกับทรัพย์สินอื่น

บทที่ 3 ความรับผิดในความชำรุดบกพร่่องของทรัพย์สินที่ขาย

บทที่ 4 ความรับผิดในการรอนสิทธิ

บทที่ 5 ข้อสัญญาว่าจะไม่ต้องรับผิด

หมวดที่ 3 หน้าที่ของผู้ซื้อ

หมวดที่ 4 การซื้อขาย เฉพาะอย่าง

บทที่ 1 ขายฝาก

บทที่ 2 ขายตามตัวอย่าง ขายตามคำพรรณนา ขายเผื่อชอบ ขายทอดตลาด

ส่วนที่ 2 ลักษณะการแลกเปลี่ยน

ส่วนที่ 3 ลักษณะให้

บทที่ 1 ลักษณะทั่วไปของาสัญญาให้

บทที่ 2 การถอนคืนการให้

สรุปตรงเนื้อหาวิชาและคำบรรยาย มีตัวย่างข้อสอบเก่าประกอบ อ่านเข้าใจง่าย
ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้
– สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ
– สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น
– ชี้จุด ประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ
– ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่

เหมาะสำหรับ
– นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย
– นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย

 

*
*
*
*
*
* บริการเป็นรูปเล่มและเป็นไฟล์
*
*
*
*
*