สรุป LAW2003 / LA203 /LW208 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้

54฿

คำอธิบาย

LAW2003 / LA203 /LW208 สรุปกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้

สารบัญ
ส่วนที่ 1 ความรับผิดเพื่อละเมิด
บทที่ 1 ลักษณะทั่วไปของละเมิด
บทที่ 2 ความรับผิดเพื่อละเมิดอันเกิดจากกระทำของตนเอง
บทที่ 3 ความรับผิดเพื่อละเมิดอันเกิดจากกระทำของบุคคลอื่น
บทที่ 4 ความรับผิดเพื่อละเมิดกรณีที่มีความเสียหายอันเกิดจากทรัพย์
ส่วนที่ 2 ค่าสินไหมทดแทน
ส่วนที่ 3 นิรโทษกรรม
ส่วนที่ 4 อายุความ

สรุปตรงเนื้อหาวิชาและคำบรรยาย มีตัวย่างข้อสอบเก่าประกอบ อ่านเข้าใจง่าย
ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้
– สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ
– สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น
– ชี้จุด ประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ
– ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่

เหมาะสำหรับ
– นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย
– นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย

 

*
*
*
*
*
* บริการเป็นรูปเล่มและเป็นไฟล์
*
*
*
*
*