สรุป LAW2001 / LA201 / LW204 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์

64฿

คำอธิบาย

LAW2001 / LA201 / LW204 สรุปกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์

สารบัญ

บรรพ1

บทที่ 1 ความหมายของคำว่าทรัพย์และทรัพย์สิน

บทที่ 2 ประเภททรัพย์

บทที่ 3 ส่วนควบ เครื่องอุปกรณ์ ดอกผล

บรรพ4

บทที่ 4 บุคคลสิทธิและทรัพย์สิทธิ

บทที่ 5 การได้มาซึ่งทรัพย์สิทธิ

บทที่ 6 การเพิกถอนการได้ทรัพย์สิทธิทางทะเบียน

บทที่ 7 การเปลี่ยนแปลง ระงับ และกลับคืนมาซึ่งทรัพย์สิทธิ

บทที่ 8 การเรียกร้องสังหาริมทรัพย์เดียวกัน

บทที่ 9 ทรัพย์สินของแผ่นดิน

บทที่ 10 การได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์

บทที่ 11 แดนแห่งกรมสิทธิ์และการใช้กรรมสิทธิ์

บทที่ 12 กรรมสิทธิ์รวม

บทที่ 13 สิทธิครอบครองและการครอบครองปรปักษ์

บทที่ 14 ภาระจำยอม

ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้
– สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ
– สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น
– ชี้จุดประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ
– ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่
เหมาะสำหรับ
– นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย
– นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย

*
*
*
*
*
* บริการเป็นรูปเล่มและเป็นไฟล์
*
*
*
*
*