สรุป LAW1004 / LA104/ LW104 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

66฿

คำอธิบาย

LAW1004 / LA104/ LW104 สรุปความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

 

เนื้อหาประกอบด้วย
ภาคที่ 1
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 ลักษณะของกฎหมาย
บทที่ 3 ระบบกฎหมาย
บทที่ 4 ที่มาของกฎหมาย
บทที่ 5 การแบ่งแยกประเภทของกฎหมาย
บทที่ 6 ลำดับชั้นของกฎหมายลายลักษณ์อักษร
บทที่ 7 วันเริ่มใช้บังคับและวันสิ้นสุดแห่งการใช้บังคับของกฎหมาย
บทที่ 8 ขอบเขตที่กฎหมายจะใช้บังคับ
บทที่ 9 การตีความกฎหมาย
บทที่ 10 การอุดช่องว่างแห่งกฎหมาย
ภาคที่ 2
บทที่ 1 สิทธิ
บทที่ 2 บุคคลตามกฎหมาย
บทที่ 3 กฎหมายกับความสัมพันธ์ภายในครอบครัว
บทที่ 4 กฎหมายว่าด้วยมรดก
บทที่ 5 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์และทรัพย์สิน
บทที่ 6 กระบวนการยุติธรรม

ปรับปรุงเนื้อหาใหม่ล่าสุด
ในการจุดทำสรุปชุดนี้ ทางผู้จัดทำได้รวบรวมข้อมูลจากตำรา คำบรรยายของอาจารย์ผู้สอน และข้อสอบภาคเก่า นำมาวิเคราะห์และสรุปประเด็นสำคัญที่ออกสอบเป็นประจำ อีกทั้งยังได้ใช้ข้อมูลจากกฎหมายเล่มอื่น ๆ ของท่านักวิชาการกฎหมาย เพื่อให้ได้เนื้อหาที่ถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุด ส่วนประเด็นสำคัญที่มักออกสอบบ่อย ๆ นั้นก็ได้ทำเครื่องหมายดอกจัน (
*) ไว้ เพื่อนนักศึกษาควรอ่านทำความเข้าใจและจำจุดสำคัญนั้นให้ได้ เมื่อได้ศึกษาจนเข้าใจดีแล้วขอแนะนำให้ลองทดสอบทำข้อสอบในภาคเก่า ๆ เพื่อความมั่นใจก่อนเข้าสอบจริง มีทั้งหมด 124 หน้า

 

*
*
*
*
*
* บริการเป็นรูปเล่มและเป็นไฟล์
*
*
*
*
*

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg