คู่มือสอบครู กศน.ตำบล สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบครู กศน.ตำบล สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ

*แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์                                                                               
*แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย                                                                                      
*แนวข้อสอบสรุปเหตุการณ์ในสถานการณ์ปัจจุบัน ทางเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา                    
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                 
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             
*พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546                          
*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                             
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                          
*พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                                
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539                                     
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                 
*พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551                            
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551                                                                                
*แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579                                                                         
*แนวข้อสอบ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579                                                   
*ยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงานของสำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ 2563                        
*การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย                                                             
*การศึกษาขั้นพื้นฐาน/การศึกษาต่อเนื่อง/การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ/การศึกษาเพื่อทักษะชีวิต/ การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน                                                                                   
*การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชุมชน                                                                                   
*การจัดทำฐานข้อมูล                                                                                                   
*การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชุมชนร่วมกับภาคีเครือข่าย                                                           
*การดำเนินงาน กศน.ตำบลและบทบาทภารกิจ ของครู กศน. ตำบล