คู่มือสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จ.ราชบุรี

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จ.ราชบุรี #รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม็กติดเทปข้าง #
สารบัญ

*แนวข้อสอบ  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560                                           
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4. พ.ศ. 2562            
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการพ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                                                   
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551                 
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                      
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.  2540                                 
*พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562                                                               
*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                          
*นโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงาน กศน.                         
*หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง 2555)                                                                                                   
*การประกันคุณภาพการศึกษา                                                                                         
*การดำเนินงานทะเบียนนักศึกษา                                                                                     
*การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา                                                                    
*การใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา                                                                               
*การจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย                                                  
*การศึกษาขั้นพื้นฐาน/การศึกษาต่อเนื่อง/การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ/การศึกษาเพื่อทักษะชีวิต/ การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน                                                                                   
*การนิเทศการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย                                                         
*แนวข้อสอบ การใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา                                                          
*แนวข้อสอบ การพัฒนาหลักสูตร                                                                               
*แนวข้อสอบ การวัดและประเมินผล                                                                             
*แนวข้อสอบ การวิจัยทางการศึกษา                                                                             
*แนวข้อสอบ หลักสูตรและการสอน                                                                             
*แนวข้อสอบ นักวิชาการศึกษา ชุดที่ 1.                                                                        
*แนวข้อสอบ นักวิชาการศึกษา ชุดที่ 2.                                                                          
*แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                        
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์