คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

260฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ #รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม็กติดเทปข้าง #
สารบัญ

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                          
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                          
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555                                            
* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555                       
* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562 ชุดที่  1.                                                                    
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562 ชุดที่  2.                                                                  
*ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ                                                                 
*ความรู้เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ                                                                              
*สถานการณ์เศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับภารกิจกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ         
*ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ                                                                         
*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ                                                           
*แนวข้อสอบ สถานการณ์เศรษฐกิจด้านการค้า                                                                 
*แนวข้อสอบ อัตนัย                                                                                              
*ภาษาอังกฤษเพื่อการส่งออก                                                                                          
*แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                             
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์