คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี สถาบันวิทยาลัยชุมชน ปี 2562 #รูปเล่ม : เย็บเล่ม ปกอ่อน#

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี สถาบันวิทยาลัยชุมชน ปี 2562 รูปแบบ : เย็บเล่ม ปกอ่อน  
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสถาบันวิทยาลัยชุมชน                                                                                       
*พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558                                                                      «แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ สถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561                                                                                   «แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                                  «แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                               «แนวข้อสอบ ความถนัดด้านภาษาอังกฤษ                                                                             «แนวข้อสอบ ความถนัดด้านภาษาไทย                                                                                «แนวข้อสอบ ความถนัดด้านตัวเลขและเหตุผล                                                                  
*ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการเงินและบัญชี                                                                    
*การบริหารงบประมาณ การติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ                                        
*ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                                                 «แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)          
*ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชี                                                                                         
*ความรู้เกี่ยวกับการเงินการธนาคาร                                                                                       «แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี ชุดที่ 1.                                                                       «แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี ชุดที่ 2.                                                                      «แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี ชุดที่ 3.