คู่มือเตรียมสอบนายทหารประทวน สายงานสัสดี วุฒิ ม. 6 กองทัพบก ปี 2562 BC-33919 #รูปเล่ม : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว#

260฿

รหัสสินค้า: KP-33919 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนายทหารประทวน สายงานสัสดี วุฒิ ม. 6 กองทัพบก ปี 2562 BC-33919 รูปเล่ม : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว  
สารบัญ

*วิชาภาษาไทย     «แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 1.                                                                              «แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 2.                                                                              «แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 3.                                                                              «แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 4.                                                                              «แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 5.                                                                              «แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 5.                                                                         
*วิชาภาษาอังกฤษ     «แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1.                                                                          «แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2.                                                                          «แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3.                                                                          «แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 4.                                                                      ¨วิชาความรู้ทั่วไป     «แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน                                                                                 «แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12                                          «แนวข้อสอบ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                                                «แนวข้อสอบ ความรู้รอบตัว สถานการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม                             «แนวข้อสอบ ศาสนา สังคม จริยธรรม  วัฒนธรรม                                                    
*วิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
*ความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน Microsoft Windows                                                                 «แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office                                       «แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์  ชุดที่ 1.                                                                         «แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์  ชุดที่ 2.                                                                         «แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์  ชุดที่ 3.