คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2562 BC-33599

270฿

รหัสสินค้า: KP-33599 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2562 BC-33599
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเกษตร                                                                             
*แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการเกษตร พ.ศ. 2560-2564                                                      
*เทคโนโลยีการผลิตพืช                                                                                                          
*การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรของชุมชน                                                                        
*นวัตกรรมทางการเกษตร การสร้างมูลค่าเพิ่ม                                                                      
*ข้อมูลสถานการณ์การผลิต และการตลาดสินค้าเกษตร                                                             
*การจัดการผลผลิตในพื้นที่                                                                                           
*การจัดระบบเกษตรกรรม                                                                                            
*การถนอมอาหารและแปรรูปผลผลิต                                                                                
*การพัฒนาเกษตรกร องค์การการเกษตร วิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย                                            
*การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร                                                                                  
*การจัดกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการกลุ่มและเครือข่ายของเกษตรกร                                      
*เทคโนโลยีสารสนเทศในงานส่งเสริมการเกษตร                                                                     
*การส่งเสริมธุรกิจการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร                                                         
*การศึกษาวิจัยการพัฒนาระบบและวิธีการส่งเสริมการเกษตร                                                     
*หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                                                                                  «แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง                                                                       «แนวข้อสอบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชุดที่ 1.                                                                 «แนวข้อสอบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชุดที่ 2.                                                                  «แนวข้อสอบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชุดที่ 3.                                                                 «แนวข้อสอบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชุดที่ 4.                                                                 «แนวข้อสอบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชุดที่ 5.                                                                 «แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                          
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์