คู่มือเตรียมสอบอาสาพัฒนา (อสพ.) กรมการพัฒนาชุมชน ปี 2562 BC-33186

270฿

รหัสสินค้า: KP-33186 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบอาสาพัฒนา (อสพ.) กรมการพัฒนาชุมชน ปี 2562 BC-33186
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
*ยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)                    
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาพัฒนา  พ.ศ. 2540                                                      
*แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)                                      
*แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12                                         
*การสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                                      
*ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง                                                                                   
*แนวข้อสอบ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                                              
*การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง                                                                               
*ความรู้เกี่ยวกับกองทุนชุมชน                                                                                         
*การแก้ไขปัญหาครอบครัวยากจน                                                                                   
*ความรู้เกี่ยวกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน                                                         
*การดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ                                                                  
*ความรู้และกระบวนการเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน                  
*แนวข้อสอบ การดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ                                
*แนวข้อสอบ การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง ภายใต้โครงการประชารัฐ              
*บทบาทของ อาสาสมัครพัฒนาชุมชน (อสพ.)                                                                      
*แนวข้อสอบ อสพ. ชุดที่ 1.                                                                                 
*แนวข้อสอบ อสพ. ชุดที่ 2.                                                                                  
*แนวข้อสอบ อสพ. ชุดที่ 3.                                                                                 
*แนวข้อสอบ อสพ. ชุดที่ 4.                                                                                 
*แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป และเหตุการณ์ปัจจุบัน