คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ปี 2562 BC-33070

260฿

รหัสสินค้า: KP-33070 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ปี 2562 BC-33070
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
*นโยบายกระทรวงแรงงาน                                                                                           
*นโยบายรัฐบาล                                                                                                       
*พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545                                                      
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557                                                                              
*พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541                                                                      
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560                                                                           
*พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางานพ.ศ. 2528                                                     
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2544                                                            
*พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์พ.ศ. 2543                                                            
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543                                     
*การศึกษา ค้นคว้า สำรวจ วิเคราะห์ตลาดแรงงาน เพื่อหาความต้องการด้านกำลังคน                          
*ความต้องการด้านกำลังคนและความต้องการในการฝึกอาชีพเพื่อการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน      
*การศึกษา การรวบรวมข้อมูล ประสานงานวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี                            
*การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี แผนงบประมาณและแผนเฉพาะเรื่องต่างๆ                            
*มาตรฐานแรงงานไทย                                                                                               
*ผลกระทบแรงงานไทยจะเป็นอย่างไรเมื่อเข้าสู่ AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน                               
*ภาพรวมตลาดแรงงานไทย                                                                                          
*การขาดแคลนแรงงานไทย : สภาพปัญหา สาเหตุและแนวทางแก้ไข                                            
*ปัญหาแรงงานไทยในปัจจุบัน                                                                                        
*แนวข้อสอบด้านแรงงาน                                                                                     
*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ สถานการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม                                       
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์