คู่มือเตรียมสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

260฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                                                                          
*แนวข้อสอบความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล                                           
*แนวข้อสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                                       
*แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ                                                                                      
*ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล                                                                          
*ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                          
*หลักการและแนวทางในการสรรหาและเลือกบุคลากร                                                              
*แนวข้อสอบ การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคคล                                                        
*แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1.                                                                    
*แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2.                                                                    
*แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 3.