คู่มือสอบนักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านอุตสาหการ) สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านอุตสาหการ) สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม          
*วิชาความรู้ด้านการมาตรฐาน (50 คะแนน)
*ความรู้ด้านการมาตรฐาน                                                                                             
*แนวข้อสอบความรู้ด้านการมาตรฐาน                                                                      
*วิชาความรู้พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ(50 คะแนน)
*แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1.                                                                         
*แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2.                                                                         
*วิชาความรู้พื้นฐานด้านอุตสาหการ(100 คะแนน)
*การวางแผนและควบคุมการผลิต Production Planning Control                                                    
*การควบคุมคุณภาพ  (QUALITY CONTROL)                                                                     
*ความปลอดภัยในงานวิศวกรรม                                                                                       
*เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม (Economic Engineering)                                                                  
*การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial Plant Design)                                                       
*วิศวกรรมการบำรุงรักษา                                                                                               
*การวิจัยดำเนินงาน Operations Research                                                                                      
*ความรู้ด้านการบริหารโครงการวิศวกรรมทั่วไป                                                                     
*แนวข้อสอบ วิศวกรรมซ่อมบำรุง                                                                           
*แนวข้อสอบ การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม                                                            
*แนวข้อสอบ วิศวกรรมความปลอดภัย                                                                      
*แนวข้อสอบ การควบคุมคุณภาพ