คู่มือสอบนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) 1/2561

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) 1/2561
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร                                              
*เครื่องกลพื้นฐาน                                                                                                      
*ความรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษา ซ่อมแซม อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้กับเครื่องจักรกลยานพาหนะ และเครื่องทุ่นแรง                                                                                                         
*ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบ การเขียนแบบเครื่องกล และงานวัดละเอียด                                        
*ความรู้เกี่ยวกับการสอบเทียบเครื่องมือวัด                                                                           
*การเชื่อมโลหะ                                                                                                         
*การดูแล จัดเก็บบำรุงรักษาเครื่องมือช่างอย่างถูกวิธี และการใช้งาน                                              
*ความปลอดภัยการใช้เครื่องจักร                                                                                      
*เทคนิคและเทคโนโลยีสมัยใหม่                                                                                                
*แนวข้อสอบ ด้านซ่อมบำรุง                                                                                       
*แนวข้อสอบ การออกแบบ เขียนแบบ                                                                            
*แนวข้อสอบ ช่างเครื่องกล ชุดที่ 1                                                                                  
*แนวข้อสอบ ช่างเครื่องกล ชุดที่ 2.                                                                              
*แนวข้อสอบ ช่างเครื่องกล ชุดที่ 3.                                                                              
*แนวข้อสอบ ช่างเครื่องกล ชุดที่ 4.                                                                              
*แนวข้อสอบ ช่างเครื่องกล ชุดที่ 5.                                                                             
*แนวข้อสอบ ช่างเครื่องกล ชุดที่ 6.