คู่มือสอบนักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ใหม่ล่าสุด1/2561 BC-32035

270฿

รหัสสินค้า: KP-32035 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ใหม่ล่าสุด1/2561 BC-32035
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร                                              
*พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2551                                                       
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ 2551                                          
*นโยบาย การวางแผนงาน การศึกษา สำรวจ  วิเคราะห์ วิจัย ทางด้านการท่องเที่ยว                                       
*ข้อมูลพื้นฐาน ด้านประวัติศาสตร์  ศิลปวัฒนธรรม  แหล่งท่องเที่ยว และโครงสร้างพื้นฐานของเมือง (กรุงเทพฯและปริมณฑล)                                                                                               
*การประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยว                                                             
*กลยุทธ์ส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยว                                                                              
*พัฒนาการท่องเที่ยวเมือง และการกำหนดมาตรฐานท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ                                                
*การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางการท่องเที่ยว และแหล่งท่องเที่ยว                                            
*การพัฒนาการท่องเที่ยวเมือง และการกำหนดมาตรฐานการท่องเที่ยว ให้มีคุณภาพ                                      
*การพัฒนาสินค้า บริการ และผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว                                                                   
*การพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจด้านการท่องเที่ยว                                                                      
*การพัฒนาและเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการท่องเที่ยว                                                 
*การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว                                                                                
*การพัฒนาและส่งเสริมการจัดกิจกรรมและงานเทศกาลในพื้นที่กรุงเทพมหานคร                                
*การส่งเสริมด้านอุตสาหกรรมไมซ์ของไทย                                                                           
*ความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว                                                                       
*ความสำคัญของการท่องเที่ยว                                                                                           
*แนวข้อสอบ ภาค สนามชุดที่ 1.                                                                                     
*แนวข้อสอบ ภาค สนามชุดที่ 2.                                                                                
*แนวข้อสอบ ภาค สนามชุดที่ 3.                                                                                
*แนวข้อสอบ ภาค สนามชุดที่ 4.                                                                                
*แนวข้อสอบ ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม