คู่มือสอบ ด้านกฏหมาย สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กสทช ปี 2561

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบ ด้านกฏหมาย สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กสทช ปี 2561
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับองค์กร                                                                                         
*ทักษะ ทัศคติ และแนวคิดในการทำงาน                                                                           
*การใช้ภาษาไทย                                                                                                      
*การเขียนหนังสือราชการ                                                                                            
*แนวข้อสอบ Aptitude Test                                                                                 
*หลักเกณฑ์และแนวทางการกำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ                                                         
*การดำเนินกิจกรรมของฝ่ายปกครองในการจัดบริหารสาธารณะ                                               
*แนวข้อสอบกฎหมายปกครอง                                                                                 
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                                 
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539                                                
*แนวข้อสอบ กฏหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะนิติกรรมสัญญา                            
*แนวข้อสอบ กฏหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยละเมิด                                                   
*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ชุดที่ 1.                                               
*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ชุดที่ 2.                                               
*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา ชุดที่ 1.                                                            
*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา ชุดที่ 2.