คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มศว.

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มศว. (สอบเข้าเป็นพนักงาน)
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย           
*พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2559                                                       
*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2559                                 
*ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2555                   
*ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย จรรยาบรรณบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2556                                                                                                               
*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                          
*เจาะข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                     
*ความรู้เกี่ยวกับการจัดการงานทั่วไป                                                                                  
*การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)                                                    
*การจัดการองค์การ                                                                                                   
*เจาะข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป  ชุดที่ 1.                                                                             
*เจาะข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป  ชุดที่ 2.                                                                             
*เจาะข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป  ชุดที่ 3.                                                                             
*เจาะข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป  ชุดที่ 4.