คู่มือสอบนักสื่อสารมวลชน (ด้านทั่วไป) กรมประชาสัมพันธ์ ใหม่ปี 2561

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักสื่อสารมวลชน (ด้านทั่วไป) กรมประชาสัมพันธ์ ใหม่ปี 2561
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมประชาสัมพันธ์                                                                                 
*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                       
*การสื่อสารมวลชน                                                                                                    
*ความหมายของการสื่อสาร                                                                                          
*ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิทยุและโทรทัศน์                                                                         
*ระบบวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์                                                                          
*ความรู้เกี่ยวกับการผลิตรายการโทรทัศน์ และรายการวิทยุกระจายเสียง                                      
*การประชาสัมพันธ์                                                                                                   
*การวางแผนประชาสัมพันธ์                                                                                          
*การผลิตสื่อ                                                                                                           
*การสร้างภาพลักษณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                       
*การใช้สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                                  
*การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ และจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์                                                      
*การเรียบเรียงข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                       
*การเขียนแผนงานโครงการประชาสัมพันธ์                                                                        
*ความรู้เกี่ยวกับสื่อมัลติมีเดีย การผลิตวีดิทัศน์ การออกแบบเว็บ  งานถ่ายภาพ งานกราฟฟิก และแอนิเมชั่น การออกแบบนิเทศศิลป์                                                                               
*การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่กับงานด้านการสื่อสารมวลชน                                            
*จรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ์                                                                                
*แนวข้อสอบ นักสื่อสารมวลชน ชุดที่ 1.                                                                     
*แนวข้อสอบ นักสื่อสารมวลชน ชุดที่ 2.                                                                     
*แนวข้อสอบ นักสื่อสารมวลชน ชุดที่ 3.