คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานเทคโนโลยีปทุมวัน

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานเทคโนโลยีปทุมวัน
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน                                                                           
*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                            
*พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ. 2547                                                             
*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ. 2547                                                  
*การจัดทำแผน/โครงการ                                                                                             
*การบริหารแผนงานและโครงการ                                                                                    
*การวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                       
*การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์                                                                                          
*การวางแผนเชิงกลยุทธ์                                                                                               
*ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี                                                                                          
*ความรู้ด้านงบประมาณ                                                                                               
*การติดตามและประเมินผล                                                                                           
*แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12(พ.ศ. 2560-2564)                                                
*แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12                                              
*แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                            
*แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                                            
*แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.                                                            
*เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม                                                     
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์