คู่มือสอบรองสารวัตรสายสอบสวนและสายนิติกร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ออกใหม่ปี 2561 BC-30772

299฿

รหัสสินค้า: KP-30772 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบรองสารวัตรสายสอบสวนและสายนิติกร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ออกใหม่ปี 2561 BC-30772
สารบัญ

*เจาะข้อสอบ ความสามารถทั่วไป                                                                            
*เจาะข้อสอบ ภาษาไทย                                                                                 
*เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา ชุดที่ 1.                                                         
*เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา ชุดที่ 2.                                                         
*เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ชุดที่ 1.                                     
*เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ชุดที่ 2.                                     
*เจาะข้อสอบ กฎหมายลักษณะพยาน                                                                              
*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539                                     
*เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน                                                             
*เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ทางด้านไวยากรณ์ (Structure @ Grammar)                            
*โจทย์การสนทนา (เติมคำลงในบทสนทนา)                                                          
*โจทย์เติมคำศัพท์ (Vocabulary)                                                                        
*โจทย์การอ่านบทความ (Reading  Comprehension)                                                  
*เจาะข้อสอบ ภาษาอังกฤษ                                                                               
*เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547                                           
*เจาะข้อสอบ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 2556                                   
*เจาะข้อสอบ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2551        
*เจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546