คู่มือสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานทางหลวงชนบท กรมทางหลวงชนบท ปี2561

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  สำนักงานทางหลวงชนบท กรมทางหลวงชนบท ปี2561
สารบัญ

*ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ หน้าที่ ประเด็นยุทธศาสตร์                                              
*เจาะข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                
*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                    
*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ทางหลวง พ.ศ. 2535                                                            
*ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทั่วไป                                                                             
*ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล                                                                       
*การบริหารงานสำนักงาน และงานเลขานุการ                                                              
*การประสานงานและการบริการ                                                                             
*เจาะข้อสอบ การบริหารงานบุคคล                                                                     
*เจาะข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป                                                                      
*เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม