คู่มือสอบนิติกร โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ปี2561

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนิติกร โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ปี2561
สารบัญ

*ประวัติความเป็นมา                                                                                          
*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                    
*เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539                           
*เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                        
*เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา ชุดที่ 1.                                                                  
*เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา ชุดที่ 2.                                                               
*เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ชุดที่ 1.                                                    
*เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ชุดที่ 2.                                                  
*เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ชุดที่ 1.                                                         
*เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ชุดที่ 2.                                           
*เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ชุดที่ 1.                                         
*เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ชุดที่ 2.                                        
*เจาะข้อสอบกฎหมายปกครอง                                                                                      
*เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป