คู่มือสอบนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร ออกใหม่ปี 2561 BC-9855

270฿

รหัสสินค้า: KP-9855 < หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร ออกใหม่ปี 2561 BC-9855
สารบัญ

*ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย ภารกิจหน้าที่                                                          
*เทคโนโลยีการผลิตพืช                                                                                              
*การจัดการผลผลิตในพื้นที่                                                                                          
*การจัดระบบเกษตรกรรม                                                                                           
*การถนอมอาหารและแปรรูปผลผลิต                                                                              
*การส่งเสริมธุรกิจการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร                                                      
*ข้อมูลการผลิต การตลาดเพื่อการวางแผนส่งเสริมการผลิต                                                   
*นวัตกรรมทางการเกษตรและการสร้างมูลค่าเพิ่ม                                                                
*การพัฒนาระบบและวิธีการส่งเสริมการเกษตร                                                                   
*การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร                                                                                
*การจัดกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการกลุ่มของเกษตรกร                                                 
*การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรของชุมชน                                                                       
*การพัฒนาเกษตรกร องค์การการเกษตร วิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย                             
*เทคโนโลยีสารสนเทศในงานส่งเสริมการเกษตร                                                                             -เจาะข้อสอบรวม 436 ข้อ