BC-4829 คู่มือเตรียมสอบ พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบ พนักงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย

      สรุปเนื้อหา และเจาะข้อสอบ   ประกอบด้วย –  ความรู้เกี่ยวกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย –  ยุทธศาสตร์  เป้าหมาย วิสัยทัศน์  พันธกิจ ของกรมฯ –  โครงสร้าง นโยบายเน้นหนักของกรมป้องกันฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2559 –  แผนยุทธศาสตร์ตามภารกิจเฉพาะด้านของกระทรวงมหาดไทย 10 ปี ตามด้านกิจการสาธารณภัย พ.ศ. 2557 – 2566 –  ความจำเป็นในการพัฒนาและแนวโน้มของการพัฒนาตามภารกิจ –  จุดยืนและศักยภาพทางยุทธศาสตร์ตามภารกิจ –  กระบวนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย –  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากอัคคีภัย – การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม – การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากภัยแล้ง – การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากไฟป่า – การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย – การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากการคมนาคมและขนส่ง – สรุปสาระสำคัญของการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย –  หลักการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย –  กรอบยุทธศาสตร์ แผนงาน และมาตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย –  บทบาท หน้าที่่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย –  การขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ –  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2547 –  สรุปเหตุการณ์ ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ข่าวสถานการณ์ทั่วไป อัพเดทตั้งแต่ 8  มค 2559 –  สรุปข้อสอบเก่าเรื่องความรู้สถานการณ์ทั่วไป –  เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมป้องกันและบรรเทาฯ  3  ชุด –  เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน –  เจาะข้อสอบ พรบ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  พ.ศ. 2550 ราคา 270 บาท จัดทำโดย ……..ฝ่านวิชาการสถาบัน The Best Center