BC-3686 เจาะข้อสอบ นายสิบตำรวจ สายป้องกันปราบปราม

280฿

คำอธิบาย

เจาะข้อสอบนายสิบตำรวจ สายป้องกันปราบปราม ประกอบด้วย -วิชาความสามารถทั่วไป ด้านการคิดคำนวณ -เจาะข้อสอบเรื่อง ค.ร.น. และ ห.ร.ม. -เจาะข้อสอบเรื่องอนุกรม -เจาะข้อสอบเรื่องร้อยละ -เจาะข้อสอบเรื่องความน่าจะเป็น -เจาะข้อสอบเรื่องบัญญัติไตรยางค์ผกผัน -เจาะข้อสอบการวิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง กราฟ และแผนภูมิ -เจาะข้อสอบเรื่องคณิตศาสตร์เหตุผล -เจาะข้อสอบสมการและอสมการ -เจาะข้อสอบระยะห่างระหว่างเสา และจำนวนเสา -เจาะข้อสอบค่าเฉลี่ย -เจาะข้อสอบเรื่องผลบวกของเลขหลายจำนวนเรียงกัน -เจาะข้อสอบเรื่องอายุ -เจาะข้อสอบจำนวนหัว จำนวนขาของสัตว์ -เจาะข้อสอบเรื่องอัตราเร็ว (กระแสน้ำ รถยนต์ รถไฟ) -เจาะข้อสอบเรื่องเงื่อนไขสัญลักษณ์ -เจาะข้อสอบเรื่องกำไร-ขาดทุน -วิชาภาษาไทย ความเข้าใจภาษา -การอ่านคำในภาษาไทย -การสะกดคำ -เสียงในภาษาไทย พยางค์ คำ กลุ่มคำและประโยค -สำนวน สุภาษิต คำพังเพย -คำพ้องรูป-พ้องเสียง/ คำราชาศัพท์ -โวหารภาพพจน์ – โวหารการเขียน -การเติมคำลงในช่องว่าง -การทำความเข้าใจบทความ -การเรียงลำดับข้อความ -การหาความหมายของคำและกลุ่มคำ – แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย  ชุดที่่ 1 –  แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย  ชุดที่่ 2 –  วิชาภาษาอังกฤษ –  เจาะแนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ  ชุดที่ 1 – เจาะแนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ   ชุดที่ 2 – เจาะแนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3 –  ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น –  เจาะแนวข้อสอบ  3  ชุด –  ความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมและกฎหมายที่ประชาชนควรรู้ –  เจาะข้อสอบ  3  ชุด –  เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)  พ.ศ. 2557 –  เจาะข้อสอบ ครม. รัฐบาลประยุทธ์ –  เจาะข้อสอบความรู้ทางด้านกฎหมายทั่วไป ราคา พิเศษ 280 บาท จัดทำโดย………สถาบัน The Best Center