KP-1982 เตรียมสอบ ! พิชิตใบอนุญาต ว่าความ

133฿

คำอธิบาย

KP-1982 เตรียมสอบ ! พิชิตใบอนุญาต ว่าความ

 

พิมพ์เมื่อ มิถุนายน 2560
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว

 

ราคา 140 บาท
จัดทำโดย กฤษฎา โพธิสาขา (ผู้ช่วยผู้พิพากษา)