Sale!

KP-1922 คู่มือเตรียมสอบเข้า นิติศาสตร์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฏหมายทั่วไป

260฿ 247฿

คำอธิบาย

KP-1922  คู่มือเตรียมสอบเข้า นิติศาสตร์  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฏหมายทั่วไป

 

สารบัญ
ภาค 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
ภาค 2 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
บทที่ 2 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
บทที่ 3 กฎหมายลักษณะบุคคล
บทที่ 4 กฎหมายลักษณะนิติกรรม
บทที่ 5 กฎหมายลักษณะหนี้
บทที่ 6 กฎหมายลักษณะเอกเทศสัญญา
บทที่ 7 กฎหมายลักณะทรัพย์สิน
บทที่ 8 กฎหมายลักษณะครอบครัว
บทที่ 9 กฎหมายลักษณะมรดก
ภาค 3 กฎหมายอาญา
บทที่ 10 กฎหมายอาญาทั่วไป
บทที่ 11 กฎหมายอาญาภาคความผิด
ภาค 4 กฎหมายมหาชน
บทที่ 12 กฎหมายรัฐธรรมนูญ
บทที่ 13 กฎหมายปกครอง
ภาค 5 กฎหมายพิเศษ
บทที่ 14 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
บทที่ 15 กฎหมายที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
ภาค 6 แบบฝึกหัดและเฉลย
บทที่ 16 แบบฝึกหัด
บทที่ 17 เฉลยแบบฝึกหัด

ราคา 260 บาท
จัดทำโดย วิญญูชน