Sale!

KP-1914 คู่มือเตรียมสอบมหาบัณฑิตทางบริหารงานยุติธรรม วุฒิ ป.โท สรุป+ข้อสอบล่าสุด

250฿ 238฿

คำอธิบาย

KP-1914  คู่มือเตรียมสอบมหาบัณฑิตทางบริหารงานยุติธรรม วุฒิ ป.โท สรุป+ข้อสอบล่าสุด

สารบัญ
แนวข้อสอบ : เข้าศึกษาต่อสาขา / วิชาเอก การบริหารงานยุติธรรม
แนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารและระบบงานยุติธรรม
• แนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารงาน
• ระบบงานยุติธรรม
• ปรัชญาที่มุ่งต่อการลงโทษ
• ปรัชญาที่มุ่งต่าการแก้ไขฟื้นฟู
• ปรัชญาที่มุ่งต่อการให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรม
• ปรัชญาที่มุ่งต่อการป้องกันอาชญากรรม
• คำจำกัดความ
สิทธิมนุษยชนกับการบริหารงานยุติธรรมทางอาญา
• บทนำและสภาพปัญหา
• รายละเอียดของปัญหาและแนวทางแก้ไข
กระบวนการยุติธรรมที่ประชาชนเข้าถึงได้
การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา
พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544
พระราชบัญญัติพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2549
ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้ : สิทธิมนุษยชน
• แนวคิดและหลักการของสิทธิมนุษยชน
• หลักสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ
• หลักสิทธิมนุษยชนของไทย
• ปัญหาสิทธิมุนษยชนในประเทศไทย
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน

 

ราคา 250 บาท

จัดทำโดย SP ACADEMY