KP-1901 กฏหมาย 3 พ.ร.บ.พิสดาร (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2560)

300฿

คำอธิบาย

KP-1901    กฏหมาย  3 พ.ร.บ.พิสดาร  (ฉบับปรับปรุงใหม่  ปี 2560)

 

สารบัญ

หลักกฎหมายและแนวคำพิพากษา

• พ.ร.บ. ศาลเยาวชนและครอบครัวฯ พ.ศ.2553 (แก้ไขล่าสุดปี 2558)

• พระธรรมนูญศาลยุติธรรม (แก้ไขล่าสุดปี 2558)

• พ.ร.บ. จัดตั้งศาลแขวง และวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง (แก้ไขล่าสุดปี 2558)

 

ราคา 300 บาท

จัดทำโดย Jurisprudence Group