KP-1900 กฏหมาย วิ.แพ่งพิสดาร เล่ม 2 (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2560)

320฿

คำอธิบาย

KP-1900  กฏหมาย วิ.แพ่งพิสดาร เล่ม 2 (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2560)

สารบัญ

คำฟ้อง    มาตรา 172
คำให้การ    มาตรา 177
ฟ้องซ้อน     มาตรา 173
ทิ้งฟ้อง     มาตรา 174,176
ถอนฟ้อง     มาตรา 175-179
ฟ้องแย้ง     มาตรา 177-179
การแก้ไขคำฟ้อง คำให้การ     มาตรา 179-181
วิธีพิจารณาคดีมโนสาเร่     มาตรา 189-196
การพิจารณาคดีโดยขาดนัด
ขาดนัดยื่นคำให้การ     มาตรา 197-199 ฉ
การขอพิจารณาใหม่โดยเหตุขาดนัดยื่นคำให้การ  199 ตรี ,199 จัตวา,199เบญจ
ขาดนัดพิจารณา     มาตรา 200-207
การขอพิจารณาใหม่ระหว่างพิจารณา     มาตรา 206 วรรคสาม
การขอพิจารณาใหม่หลักศาลพิจารณา     มาตรา 207
อุทธรณ์     มาตรา 223
อุทธรณ์ปัญหาข้อกฎหมายต่อศาลฎีกา  มาตรา  223 ทวิ
คดีที่ต้องห้ามอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง    มาตรา 224
อุทธรณ์ต้องชัดแจ้งฯ     มาตรา 225
คำสั่งระหว่างพิจารณา    มาตรา 226-228

ราคา 320 บาท
จัดทำโดย Jurisprudence Group