KP-1898 กฏหมายพยานพิสดาร (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2560)

320฿

คำอธิบาย

KP-1898  กฏหมายพยานพิสดาร (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2560)

พิมพ์เมื่อ: มกราคม 2560
จำนวน: 503 หน้า
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว – A4

สารบัญ
พยานหลักฐานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
– ประเด็น
– การวินิจฉัยปัญหาข้อเท็จจริง
– ภาระการพิจสูจน์
– คำท้า
– พยานหลักฐานที่รับฟังได้
– การยื่นบัญชีระบุพยาน
– การถามค้าพิสูจน์ต่อพยาน
– การส่งสำเนาเอกสาร
– การรับฟังพยานเอกสาร
– การสืบพยานบุคคลแทนพยานเอกสาร
– การรับฟังพยานบุคคล
– พยานหูหนวกหรือเป็นใบ้
– การอ้างคู่ความเป็นพยาน
– การแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ
– การขอสืบพยานหลักฐานล่วงหน้า
– คู่ความขอสืบพยานหลักฐานเร่งด่วน
– การเผชิญสืบ การส่งประเด็น
– การรับฟังพยานหลักฐาน
– พยานต้องสาบานตนก่อนเบิกความ
– พยานต้องเบิกความด้วยวาจา
– ห้ามพยานเบิกความต่อหน้าพยานอื่น
– การถามพยาน
– การพิสูจน์ต่อพยาน
– การเสนอบันทึกคำพยาน
– การสืบพยานเอกสาร
– การคัดค้านพยานเอกสาร
– เอกสารมหาชน
– การตรวจพยานหลักฐาน
– พยานผู้เชี่ยวชาญ
พยานหลักฐานตามประมวลรัษฎากร
พยานหลักฐานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
– การรวบรวมพยานหลักฐานในชั้นสอบสวน
– การตรวจพยานหลักฐานก่อนวันสืบพยาน
– การยื่นบัญชีระบุพยานคดีอาญา
– หน้าที่นำสืบในคดีอาญา
– การชั่งน้ำหนักพยานหลักฐาน
– อำนาจศาลในการสืบพยานเพิ่มเติม
– เดินเผชิญสืบและส่งประเด็น
– การเบิกความโดยผ่านทางจอภาพ
– พยานบุคคล
– พยานเอกสาร
– พยานวัตถุ
– ผู้เชียวชาญ

 
ราคา 320 บาท
จัดทำโดย Jurisprudence Group