KP-1896 พร้อมสอบ พยาน-แพ่งอาญา อัพเดทล่าสุด 2556

150฿

คำอธิบาย

KP-1896  พร้อมสอบ พยาน-แพ่งอาญา อัพเดทล่าสุด 2556

สารบัญ
พยานหลักฐานในคดีแพ่ง
-เกริ่นนำ
-ตัวบทมาตราสำคัญ
-บทที่ 1 ประเด็นข้อพิพิาทและภาระการพิสูจน์
-บทที่ 2 ระเบียบและวิธีการนำสืบพยานหลักฐาน
-บทที่ 3 การนำพยานเอกสารเข้าสืบในชั้นศาล
-บทที่ 4 การนำพยานบุคคลเข้าสืบแทนหรือหักล้างพยานเอกสาร
-บทที่ 5 การนำพยานบุคคลเข้าสืบ
-บทที่ 6 การอ้างเอกสารที่อยู่ในความครอบครองของผู้อื่น
-บทที่ 7 การคัดค้านเอกสาร
-บทที่ 8 การนำสืบเอกสารมหาชน
-บทที่ 9 พยานผู้เชี่ยวชาญ
ภาคผนวก คำถามทบทวนพยานแพ่ง
พยานหลักฐานในคดีอาญา
-เกริ่นนำ
-ตัวบทมาตราสำคัญ
-บทที่ 1 การรับฟังพยานหลักฐานและบทตัดพยาน
-บทที่ 2 การยื่นบัญชีระบุพยาน
-บทที่ 3 การเดินเผชิญสืบและการส่งประเด็น
-บทที่ 4 การนำสืบพยานบุคคลในคดีอาญา
-บืทที่ 5 การสืบพนายล่วงหน้า
-บทที่ 6 การสืบพยานเอกสาร
-บทที่7พยานผู้เชี่ยวชาญ
ภาคผนวก คำถามทบทวนพยานอาญา
ราคา 150 บาท
จัดทำโดย ก้องวิทย์ วัชราภรณ์