KP-1889 กฎหมายพิเศษ พร้อมสอบ กฎหมายปกครอง แก้ไขเพิ่มเติม 2556

120฿

คำอธิบาย

KP-1889  กฎหมายพิเศษ พร้อมสอบ กฎหมายปกครอง แก้ไขเพิ่มเติม 2556

สารบัญ
เกริ่นนำ
มาตราสำคัญที่นิยมนำมาออกสอบ
บทที่ 1 ความเบื้องต้น
บทที่ 2 หน่วยงานทางปกครอง
บทที่ 3 คดีอยู่ในอำนาจศาลปกครอง
ตาม พ.ร.บ.จัดตั้งฯ มาตรา 9,10,11
ตอนที่ 1 พ.ร.บ.จัดตั้งฯ มาตรา 9(1)
คดีฟ้องขอให้เพิกถอนกฎหรือคำสั่งทางปกครอง
ตอนที่ 2 พ.ร.บ. จัดตั้งฯ มาตรา 9(2)
คดีฟ้องขอให้เจ้าหน้าที่กระทำการ
ตอนที่ 3 พ.ร.บ. จัดตั้งฯ มาตรา 9(3)
คดีละเมิดทางปกครอง
ตอนที่ 4 พ.ร.บ. จัดตั้งฯ มาตรา 9(4)
สัญญาทางปกครอง
ตอนที่ 5 ระยะเวลาในการฟ้องคดีปกครอง
ตอนที่ 6 พ.ร.บ. จัดตั้งฯ มาตรา 11
คดีที่อยู่ในอำนาจศาลปกครองสูงสุด
ราคา 120 บาท
จัดทำโดย ก้องวิทย์ วัชราภรณ์