KP-1887 คำอธิบาย กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 1

380฿

คำอธิบาย

KP-1887  คำอธิบาย กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 1

สารบัญ
-ข้อความเบื้องต้น
กฎหมายสารบัญญัติและกฎหมายวิธีสบัญยัติ
ลักษณะของกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
ความหมายของของคำว่า (คดีแพ่ง)
การใชับังคับประมวลวิธีพิจารณาความแพ่ง
สาระสำคัญของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
ลักษณะที่ 1 สาล
-บทที่ 1 เขตอำนาจศาล
-บทที่ 2 คัดค้านผู้พิพากศาล
-บทที่ 3 อำนาจและหน้าที่ของศาล
-บทที่ 4 การนั่งพิจารณา
-บทที่ 5 รายงานและสำนวนความ
ลักษณะที่ 2 คู่ความ
-บทที่ 1 การเป็นคู่ความ
-บทที่ 2 ความสามารถของคู่ความ
-บทที่ 3 ร้องสอด
-บทที่ 4 คู่ความร่วม
-บทที่ 5 ผู้แทนในคดี
-บทที่ 6 ทนายความ
-บทที่ 7 ผูรับมอบฉันทะ
-บทที่ 8 การสอบสวนถึงอำนาจของผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้แทนของนิติบุคคล
ลักษณะที่ 3 การยื่นและการส่งคำคู่ความและเอกสาร
-บทที่ 1 รายการในคำความและเอกสาร
-บทที่ 2 การยื่นคำคู่ความหรือเอกสารต่อศาล
-บทที่ 3 การส่งคำคู่ความหรือเอกสารแก่คู่ความหรือบุคคลภายนอก
-บทที่ 4 การถื่อว่าได้มีการยื่นหรือส่งภายในกำหนด
-บทที่ 5 การส่งคำคู่ความหรือเอกสารในต่างประเทศ
ลักษณะที่ 4 คำพิพากษาและคำสั่ง
-บทที่ 1 การประณีประนอมยอมความ
-บทที่ 2 การทำคำพิพากษาหรือคำสั่ง
-บทที่ 3 หลักเกณฑ์การวินิจฉัยชี้ขาดคดี
-บทที่ 4 การแก้ไขคำพิพากษาหรือคำสั่ง
-บทที่ 5 ดำเนินกระบวนการพิจาราณาซ้ำ
-บทที่ 6 ผลผูกพันของคำพิพากษาหรือคำสั่ง
-บทที่ 7 คำพิพากษาหรือคำสั่งขัดกัน
-บทที่ 8 คดีถึงที่สุด
-บทที่ 9 ฟ้องซ้ำ
ลักษณะที่ 5 ค่าฤชารธรรมเนียมศาล
-บทที่ 1 การกำหนดค่าฤชาธรรมเนียม
-บทที่ 2 การชำระค่าฤชาธรรมเนียม
-บทที่ 3 วิธีการชำระค่าธรรมเนียมศาล
-บทที่ 4 การคืนค่าขึ้นศาล
-บทที่ 5 การวางเงินค่าใช้จ่าย
-บทที่ 6 การยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล
-บทที่ 7 ความรับขั้นที่สุดในค่าฤชาธรรมเนียม
-บทที่ 8 คำสั่งในเรื่องค่าฤชาธรรมเนียม
-บทที่ 9 การอุทธรณ์ฎีกาในเรื่องค่าฤชาธรรมเนียม
-บทที่ 10 การทำบัญชีแสดงค่าฤชาธรรมเนียม
-บทที่ 11 การบังคับคดีในส่วนค่าฤชาธรรมเนียมที่ค้างชำระ
-บทที่ 12 ความรับผิดชอบค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับดคี
-บทที่ 13 การขอให้รับผิดในค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดี

 

ราคา 380 บาท
จัดทำโดย ศาสตราจารย์พิเศษ ไพโรจน์ วายุภาพ ประธานศาลฎีกา