KP-1886 สถิติติดดาว เนติ ภาค 2

70฿

คำอธิบาย

KP-1886   สถิติติดดาว เนติ ภาค 2

 

สารบัญ
-วิเคราะห์ข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
ข้อ1-ข้อ2 วิ.แพ่ง ภาค 1
ข้อ3 วิ.แพ่งภาค 2 (ลักษณะ 1 และ 2)
ข้อ4 วิ.แพ่งภาค 2 (ลักษณะ 2 หมวด 2)
ข้อ5 วิ.แพ่งภาค 3
ข้อ6 วิ.แพ่งภาค 4(ลักษณะ 1 วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา)
ข้อ7 วิ.แพ่งภาค 4(ลักษณะ 2 การบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง)
สรุปสถิติมาตรากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
ข้อ8-ข้อ9 กฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
ข้อ10 ระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม
-วิเคราะห์ข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ข้อ1-ข้อ3 วิ.อาญาภาค1-ภาค2
ข้อ4 วิ.อาญาภาค 3
ข้อ5 วิ.อาญาภาค 4
ข้อ6 สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม
สรุปสถิติมาตรากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ข้อ7-ข้อ8 กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน
ข้อ9-ข้อ10 การว่าความและการถามพยาน การจัดทำเอการทางกฎหมาย

ราคา 70 บาท
จัดทำโดย Bright of Law